ชื่อ-สกุล                       ศ.นพ.ประสิทธิ์  เพ็งสา
   ตำแหน่งทางวิชาการ    ศาสตราจารย์
   คุณวุฒิ                        พบ.,วว.
   สาขาวิชา                     สูตินรีเวช,และมะเร็งนรีเวช
   E-mail                      prasit@kku.ac.th

 

   ชื่อ-สกุล                       พญ.สรญา แก้วพิทูลย์
   ตำแหน่งทางวิชาการ    -
   คุณวุฒิ                        พบ.,อ.ว.
   สาขาวิชา                    เวชศาสตร์ครอบครัว
   E-mail                     soraya.k@ubu.ac.th, soraya_jgw@yahoo.com
   ชื่อ-สกุล                       นางรัตนา เล็กสมบูรณ์
   ตำแหน่งทางวิชาการ    -
   คุณวุฒิ                        วท.ม.
   สาขาวิชา                     กายวิภาคศาสตร์
   E-mail                      -
   ชื่อ-สกุล                       นางสาวธัญญการย์ สุดา
   ตำแหน่งทางวิชาการ    -
   คุณวุฒิ                        วท.ม.
   สาขาวิชา                     จุลชีววิทยา
   E-mail                      khatsu_md@hotmail.com
   ชื่อ-สกุล                       นางสาวจารุวรรณ วงบุตดี
   ตำแหน่งทางวิชาการ    -
   คุณวุฒิ                        วท.ม.
   สาขาวิชา                     สรีรวิทยา
   E-mail                      jw_beer@yahoo.com
 
 

This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007