ชื่อ                    ศ.นพ.ประสิทธิ์  เพ็งสา
  ตำแหน่ง           คณบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  เบอร์โทรศัพท์   0-4535-3904
  โทรสาร            0-4535-3901
  มือถือ                
  อีเมลล์               prasit@kku.ac.th


ชื่อ                     รศ.ดร.สุพรรณี ศรีอำพร
ตำแหน่ง            รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ
อีเมลล์
ฃื่อ                     พญ.สรญา (เจษฎาพัทยา)แก้วพิทูลย์
ตำแหน่ง             ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา
เบอร์โทรศัพท์     0-4535-3907
โทรสาร              0-4535-3901
มือถือ                  089-422-1165
อีเมลล์                 soraya.k@ubu.ac.th, soraya_jgw@yahoo.com

 

 
 

This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007