การดำเนินการด้านหลักสูตร

 1. บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการศึกษา การบริการการศึกษาและวิชาการเพื่อให้บรรลุตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
 2. ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
 3. รับผิดชอบบริการงานด้านการสอบและประสานงานการจัดการสอบของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3-6
 4. ประสานงานและรับผิดชอบการจัดการสอบเวชปฏิบัติฯ(OSCE) ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3-6
 5. ประสานงานการพัฒนาหลักสูตรฯให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยฯ
 6. ประสานงานและรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรฯของวิทยาลัยฯ
 7. ให้บริการแก่อาจารย์ เพื่อสนับสนุนการสอนนักศึกษาแพทย์
 8. ให้บริการนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน บัณฑิตแพทย์และศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ
 9. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรฯ
 10. ประสานงานและการเป็นกรรมการชุดต่างๆ ด้านการศึกษาและวิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นโยบาย
       งานแพทยศาสตรศึกษา เป็นหน่วยงานกลางประสานงานด้านการศึกษา การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการศึกษา
การพัฒนาการศึกษาและการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ให้บรรลุวัตถุปรระสงค์ ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการประชุมและสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และการรวบรวมข้อมูลการศึกษา
 
วัตถุประสงค์
 1. ผลิตบัณฑิต
 2. ส่งเสริมเจตคติของนักศึกษาแพทย์ในการปฏิบัติงานในชนบท
 3. สนับสนุนบริการทางการศึกษาด้านแพทยศาสตร์แก่บุคลากร
 4. บุคลากร สามารถเข้าถึงบริการทางด้าน การศึกษา/ประชุม/สัมมนา ที่ให้บริการในหน่วยแพทยศาสตรศึกษาด้วยความพึงพอใจ
วิสัยทัศน์
       เป็นหน่วยงานให้บริการและประสานงานด้านการศึกษา สนับสนุนอาจารย์ ด้านการศึกษาและวิจัยของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้วิทยาลัยฯ มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับภูมิภาค
 
 

This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007