ปรัชญา
       เพื่อเป็นหน่วยงานบริหารจัดการและประสานงานด้านการศึกษาและบริหารจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ได้ตามนโบายด้านการศึกษาของที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
 
ปณิธาน
       เราจะเป็นหน่วยงานให้บริการจัดการและประสานงานด้านการศึกษาและบริหารจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ตามนโยบายด้านการศึกษา
ของที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ เพื่อเป็นหน่วยงานชั้นนำ ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในปี พ.ศ. 2550
 
พันธกิจ
       ดำเนินการบริหารจัดการ ประสานงานด้านการศึกษา การบริการ การประเมินผล พัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพ การศึกษา พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้
ทักษะ ในด้านการเรียนการสอน และวิจัยทางการศึกษา อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามนโยบายด้สนการศึกษา ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 
ภารกิจ
  1.  บริหารหลักสูตรและบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามปรัชญาและปณิธานที่กำหนด
  2. พัฒนาหลักสูตร
  3. ส่งเสริมนักศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพและจริยธรรม
  4. ดำเนินงานตามประกันคุณภาพแพทยศาสตรศึกษา
  5. บริหารงบประมาณและพัสดุครุภัณฑ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธาน
  6. ประเมินผล
 
 

This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007