ข่าวการศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการออกข้อสอบ MEQ, MCQ, และ small group discussion โดยผศ.ดร.นภา หลิมรัตน์  || 23 ก.ย.2551 []
รายวิชาที่ผ่านการรับรองการตัดเกรดจากกรรมการวิชาการวิทยาลัยแพทยสาสตร์ฯ วาระพิเศษ วันที่ 22 กันยายน 2551  || 22 ก.ย.2551 []
แพทยศาสตรศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 1 (Medical Education for Medical Student: the First Edition)  || 22 ก.ย.2551 []
ระเบียบการรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552  || 9 ก.ย.2551 []
ตารางเรียนนักศึกษาแพทย์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551  || 8 เม.ย.2551 []
ตารางเรียนนักศึกษาแพทย์ปี 3 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551  || 8 เม.ย.2551 []
กำหนดการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  || 12 ก.พ.2551 []
การทดสอบเพื่อเตรียมตัวสำหรับ การเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2  || 16 ม.ค.2551 []
แบบเสนอการรับรองผลการตัดเกรด หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550  || 8 ม.ค.2551 []
ประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่2 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผลการเรียน วิชา ระบบทางเดินหายใจ 1 ประจำภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2550  || 7 ม.ค.2551 []
รายชื่อผู้ที่ยื่นผลสอบวิชาเฉพาะ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2551  || 7 ม.ค.2551 []
กรรมการจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ตัวแทนแพทยสภาประเมินโรงพยาบาลร่วมผลิต  || 7 ม.ค.2551 []
แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 รายวิชา skill Lab(อ.พญ.สรญา)  || 26 พ.ย.2550 []
แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 รายวิชา ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก1  || 15 พ.ย.2550 []
ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 (แก้ไขใหม่)  || 6 พ.ย.2550 []
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2551  || 5 พ.ย.2550 []
ประกาศสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 เรื่อง กำหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ  || 16 ต.ค.2550 []
ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550  || 15 ต.ค.2550 []
กำหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ  || 15 ต.ค.2550 []
แบบเสนอการรับรองผลการตัดเกรด หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ใหม่)  || 10 ต.ค.2550 []
จำนวน   55  ข่าว แสดงหน้า||[1] 2 3 หน้าถัดไป >หน้าสุดท้าย>> 
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007