สารบัญหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 7 (CPIRD 2008)  || 14 ก.ย.2551 ( 2062)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9  || 14 ก.ย.2551 ( 1228)
ขอแสดงความยินดีกับ นศ.พ.ประยุกต์ ป้องศรี นักศึกษาแพทย์ ปี 2 ที่ได้รับทุนการศึกษาโอสถสภา ปี 2551  || 9 ก.ย.2551 ( 3245)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  || 8 ม.ค.2551 ( 1575)
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา  || 7 ม.ค.2551 ( 1308)
รูปถ่ายนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1 และ 2  || 7 ม.ค.2551 ( 2915)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ดีเด่นด้านจริยธรรมคุณธรรมของแพทยสภา ประจำปีพ.ศ.2550  || 7 ม.ค.2551 ( 1478)
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
แผนการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพ
แบบประเมินผล
งานวิชาการ/งานวิจัย
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร
ชั้น pre-med
ชั้น pre-clinic
ชั้น clinic
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร ข่าวการศึกษา
บุคลากร
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการออกข้อสอบ MEQ, MCQ, และ small group discussion โดยผศ.ดร.นภา หลิมรัตน์  || 23 ก.ย.2551( 2309)
รายวิชาที่ผ่านการรับรองการตัดเกรดจากกรรมการวิชาการวิทยาลัยแพทยสาสตร์ฯ วาระพิเศษ วันที่ 22 กันยายน 2551  || 22 ก.ย.2551( 1125)
แพทยศาสตรศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 1 (Medical Education for Medical Student: the First Edition)  || 22 ก.ย.2551( 1269)
ระเบียบการรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552  || 9 ก.ย.2551( 4768)
ตารางเรียนนักศึกษาแพทย์ ปี 2 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551  || 8 เม.ย.2551( 1415)
ตารางเรียนนักศึกษาแพทย์ปี 3 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551  || 8 เม.ย.2551( 1251)
กำหนดการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  || 12 ก.พ.2551( 1208)
งานบริการนักศึกษา
ตารางเรียน-ตารางสอน
แบบฟอร์มใบลาป่วย/ใบลากิจ
สาระน่ารู้
บทความที่น่าสนใจ
เว็บเพื่อสุขภาพ
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมเสริมหลักสูตร/จัดประชุมแพทยศาสตรศึกษา/สัมนา/อบรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ภาพประชุมแพทยศาสตรศึกษา ร่วมกับ อ.นภา
  "การจัดทำข้อสอบและคลังข้อสอบ"
  ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2550 
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>
   ภาพ  โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนและ
   การประเมินผล(ซ้อมสอน)
   วันที่ 2 เมษายน 2550
   รายละเอียดเพิ่มเติม>>
   ภาพการอบรม e-learning ของอ.วิทยาลัยแพทย์ฯ
   ระหว่างวันที่ 26-27มีนาคม 2550 
   รายละเอียดเพิ่มเติม>>
<<more>>
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แพทยสภา
แหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาแพทย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหาร
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
โรงพยาบาลยโสธร
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
ภาระงานหน่วยงานแพทยศาสตรศึกษา
User Login
  username
  password
 
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007