ข้อมูลอาจารย์ที่มีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อ ประจำปี 2553 (ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี)
 
 
 
ชื่อ - สกุล อ.นันทยา กระสวยทอง
1.
บรรจุ 30 มิถุนายน 2549
  วุฒิการศึกษา วท.ม./สรีรวิทยา
       
 
ชื่อ - สกุล อ.ปิยนันท์ มีเวที
2.
บรรจุ 1 สิงหาคม 2549
  วุฒิการศึกษา วท.ม./กายวิภาคศาสตร์
       
 
ชื่อ - สกุล อ.ชาญวิทย์ มณีนิล
3.
บรรจุ 27 ธันวาคม 2547
  วุฒิการศึกษา วท.ม./กายวิภาคศาสตร์
       
 
ชื่อ - สกุล อ.ชุติกาญจน์ พิลาศรี
4.
บรรจุ 4 มกราคม 2548
  วุฒิการศึกษา วท.ม./พฤติกรรมศาสตร์
       
 
ชื่อ - สกุล .จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
5.
บรรจุ 1 พฤศจิกายน 2549
  วุฒิการศึกษา รป.ม./การบริหารจัดการสำหรับนักบริหาร
       
 
ชื่อ - สกุล อ.จารุวรรณ์ วงบุตดี
6.
บรรจุ 1 กุมภาพันธ์ 2548
  วุฒิการศึกษา วท.ม./สรีรวิทยา
       
 
ชื่อ - สกุล ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี
7.
บรรจุ 3 มรกราคม 2550
  วุฒิการศึกษา ปร.ด./ชีวเคมี
       
 
ชื่อ - สกุล อ. ฐิติรัช งานฉมัง
8.
บรรจุ 1 มีนาคม 2550
  วุฒิการศึกษา ว.ทม./อาชีวอนามัย
       
 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
       คราวละ 2 ปี
 
ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ
       บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 
วิธีการดำเนินการ
       เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้แทนอาจารย์ไม่เกิน 1 ชื่อ / ต่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ
 
วัน เวลา สถานที่ ในการเสนอชื่อ
       วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ หน้าห้องงานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โดยคณะกรรมการสรรหาผู้แทนอาจารย์ จะดำเนินการนับคะแนน เวลา 16.00 น. ณ ห้อง CMP 412 เป็นต้นไป