search google ::
 
 
ศูนย์สุขภาพชุมชน
งานวิชาการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
    ตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
ลำดับที่
เอกสารดาวน์โหลด
-
ขอรับการจัดสรรแฟลต ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 10 ก.พ.2549 [14:27:59]
-
ตรวจสอบหนี้สิน ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 10 ก.พ.2549 [14:29:38]
-
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการพนักงาน ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 10 ก.พ.2549 [14:30:22]
-
แบบคำขอมีบัตรลูกจ้าง ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 10 ก.พ.2549 [14:30:50]
-
แบบใบขอยกเลิกวันลา ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 10 ก.พ.2549 [14:31:15]
-
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 10 ก.พ.2549 [14:31:46]
-
แบบใบลาพักผ่อน ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 10 ก.พ.2549 [14:32:08]
-
ฟอร์มรายงานผลการประชุม ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 10 ก.พ.2549 [14:32:59]
-
แบบแจ้งการลงเวลาปฏิบัติงาน ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 22 ก.พ.2549 [16:03:07]
-
แบบขอจ้าง ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 14 ก.พ.2550 [12:42:33]
-
แบบฟอร์มกรอกภาระ (บุคลากร) ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 2 พ.ค.2550 [09:38:11]
-
แบบฟอร์มกรอกภาระงาน (หัวหน้างาน) ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 2 พ.ค.2550 [09:43:34]
-
-
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 28 ก.ค.2553 [10:41:23]
-
แบบกรอกภาระงานอาจารย์ ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 2 ต.ค.2550 [11:32:23]
-
เกณฑ์การประเมิน สายวิชาการ ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 2 ต.ค.2550 [11:32:53]
-
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปเพิ่มพูนความรู้ ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 8 ต.ค.2550 [13:40:46]
-
ข้อกำหนดการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 21 ก.ค.2551 [11:46:57]
-
แบบคำรับรองการปฏิบัติงานรายบุคคล (TOR สายวิชาการ) ปม.1 ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 7 ต.ค.2553 [09:29:14]
-
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บ.จ.1) ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 7 ต.ค.2553 [09:52:15]
-
-
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (บค.1) ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 11 พ.ค.2555 [09:55:42]
-
แบบฟอร์มรายงานผลการไปเพิ่มพูนความรู้ฯ (บค.1.1) ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 11 พ.ค.2555 [09:56:45]
-
แบบฟอร์มวาระ ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 8 ต.ค.2555 [09:39:47]
-
แบบเสนอวาระ ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 8 ต.ค.2555 [09:40:01]
-
แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาแก่บุคลากร ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 13 ธ.ค.2555 [12:27:49]
-
โปรแกรมการคำนวณภาระงานสายสนับสนุน ...[ วันที่ลงเอกสารดาวน์โหลด] :: 13 ธ.ค.2555 [12:33:14]
 
 
ขอรับการจัดสรรแฟลต
ขอหนังสือรับรอง
ตรวจสอบหนี้สิน
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ     พนักงาน
แบบคำขอมีบัตรลูกจ้าง
    ชั่วคราว
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
แบบใบลาพักผ่อน
ฟอร์มรายงานผลการประชุม
More >>
แบบสำรวจความคิดเห็น
การให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
[ โหวต ] [ ดูผลโหวต ]
เริ่มใช้วันที่ : 26/11/2548
 
 
-

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี