search google ::
 
 
หัวข้อข่าวเลขที่ # 00017 ::  แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำ
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำ
 
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 10 ก.ย.2553 ถึงวันที่ 10 ก.ย.2553
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับบุคลากร
ไฟล์แนบข่าว ::
 
 
 
ขอรับการจัดสรรแฟลต
ขอหนังสือรับรอง
ตรวจสอบหนี้สิน
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ     พนักงาน
แบบคำขอมีบัตรลูกจ้าง
    ชั่วคราว
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
แบบใบลาพักผ่อน
ฟอร์มรายงานผลการประชุม
 
เริ่มใช้วันที่ : 26/11/2548
 
 
 
-

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี