search google ::
 
 
หัวข้อข่าวเลขที่ # 00016 ::  ตัวอย่างประกอบการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล (สำนักงาน กพ.)
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ตัวอย่างประกอบการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล (สำนักงาน กพ.)
 
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 9 มี.ค.2553 ถึงวันที่ 9 มิ.ย.2553
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบข่าว ::
 
 
 
ขอรับการจัดสรรแฟลต
ขอหนังสือรับรอง
ตรวจสอบหนี้สิน
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ     พนักงาน
แบบคำขอมีบัตรลูกจ้าง
    ชั่วคราว
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
แบบใบลาพักผ่อน
ฟอร์มรายงานผลการประชุม
 
เริ่มใช้วันที่ : 26/11/2548
 
 
 
-

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี