search google ::
 
 
หัวข้อข่าวเลขที่ # 00013 ::  การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 31 พ.ค.2553 ถึงวันที่ 31 พ.ค.2553
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับบุคลากร
ไฟล์แนบข่าว ::
 
 
 
ขอรับการจัดสรรแฟลต
ขอหนังสือรับรอง
ตรวจสอบหนี้สิน
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ     พนักงาน
แบบคำขอมีบัตรลูกจ้าง
    ชั่วคราว
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
แบบใบลาพักผ่อน
ฟอร์มรายงานผลการประชุม
 
เริ่มใช้วันที่ : 26/11/2548
 
 
 
-

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี