search google ::
 
 
หัวข้อข่าวเลขที่ # 00012 ::  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือคำสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือคำสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 15 ก.พ.2553 ถึงวันที่ 15 ก.พ.2553
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบข่าว ::
 
 
 
ขอรับการจัดสรรแฟลต
ขอหนังสือรับรอง
ตรวจสอบหนี้สิน
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ     พนักงาน
แบบคำขอมีบัตรลูกจ้าง
    ชั่วคราว
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
แบบใบลาพักผ่อน
ฟอร์มรายงานผลการประชุม
 
เริ่มใช้วันที่ : 26/11/2548
 
 
 
-

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี