search google ::
 
 
หัวข้อข่าวเลขที่ # 00009 ::  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 10 ก.พ.2549 ถึงวันที่ 22 ก.พ.2549
ประเภทข่าว :: ข่าวสมัครงาน
ไฟล์แนบข่าว ::
 
 
 
ขอรับการจัดสรรแฟลต
ขอหนังสือรับรอง
ตรวจสอบหนี้สิน
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ     พนักงาน
แบบคำขอมีบัตรลูกจ้าง
    ชั่วคราว
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
แบบใบลาพักผ่อน
ฟอร์มรายงานผลการประชุม
 
เริ่มใช้วันที่ : 26/11/2548
 
 
 
-

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี