search google ::
<< :: :: >>

 
 

ศูนย์สุขภาพชุมชน
งานวิชาการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
    ตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 

ลำดับที่
ลงวันที่
เรื่อง
1
24 ธ.ค 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลับอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ ป พ.ศ 2551
2
14 พ.ย 2551
ข้อบังคับม.อุบลฯ ว่าด้วยการบริหารวิทยาเขตมุกดาหาร
3
22 พ.ย 2551
ข้อบังคับม.อุบลฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
4
24 ธ.ค 2551
คุณสมบัติ การสรรหากรรมการสภา ม.ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
5
13 ม.ค 2552
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552
6
13 ม.ค 2552
จรรยาบรรณของอาจารย์ พ.ศ.2552
7
19 ก.ค 2553
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
8
-
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ
9
-
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ.2554
10
-
ระเบียบ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554
11
-
ระเบียบ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4) พ.ศ.2553
12
-
ข้อบังคับ ว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน พิจารณาวินัย
(ฉบับที่ 4)
13
-
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2 พ.ศ.2550
14
-
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหวหน้าส่วนงาน พ.ศ.2554
15
-
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554
16
-
ข้อบังคับสภา ว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง พ.ศ.2548
17
-
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2554
18
-
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ.2548
19
-
 

 


 
 

 

 
ขอรับการจัดสรรแฟลต
ขอหนังสือรับรอง
ตรวจสอบหนี้สิน
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ     พนักงาน
แบบคำขอมีบัตรลูกจ้าง
    ชั่วคราว
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
แบบใบลาพักผ่อน
ฟอร์มรายงานผลการประชุม
แบบสำรวจความคิดเห็น
การให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
[ โหวต ] [ ดูผลโหวต ]

เริ่มอัพเดทวันที่ : 20/01/2552
เข้าสู่ระบบ
username :
pasword :
 

 
 

-

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี