การศึกษา ดูงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 

 

.......................................................................................................................................................................................................................