กิจกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์........
ผลงงาน / งานวิจัย ................
    ปัจจุบันทุกหน่วยงานทุกองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความสำคัญต่อระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เนื่องจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบฐานข้อมูล
ที่ชี้ให้เห็นสภาพพื้นที่จริงทางภูมิศาสตร์  สามารถช่วยในการ ตัดสินใจ เพื่อการ วางแผน
และการ แก้ไข ปัญหา ได้เป็นอย่างดี
    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์์เข้ามา
ช่วย ในการจัดการข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์  เพื่อการ
ศึกษา ค้นคว้า และงานวิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุขในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ
โรคที่ต้องมีการเฝ้าระวัง  และการป้องกัน ซึ่งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะชี้ ให้เห็นถึง
ขอบเขตพื้นที่ที่มีการเกิดโรค     และบ่งบอกได้ถึงสภาพภูมิศาสตร์ที่อาจ จะมีอิทธิพลต่อ
การ แพร่เชื้อันจะเป็นประโยชน์ในการ ช่วยตัดสินใจ   การวางแผน การแก้ไขปัญหา
และ การพัฒนา คุณภาพชีวิตของชุมชน ในเขตพื้นที่อีสานตอนล่าง ได้เป็นอย่างดี

ศึกษาดูงานการจัดทำระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการแพทย์
และการสาธารณสุข ที่คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ
แรกจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2547
แผนที่ตำแหน่งสถานพยาบาล
จังหวัดอุบลราชธาน
  หน้าหลัก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บทความ แผนที่ กิจกรรม
      Link...........
 

  

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

watcharapong_j@yahoo.com : tel : 045-353917 : Fax : 0-4535-3901
College of Medicine and Public Health
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190