ภูมิคุ้มกันของร่างกายและการติดเชื้อ
(1901 211)

อาจารย์: อ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ
อาจารย์: Surasak Wanram
อาจารย์: อ.ภาวนา พนมเขต
อาจารย์: อ.ดร.ธารินี ไชย์วงศ์


1901 211 ภูมิคุ้มกันของร่างกายและการติดเชื้อ Body Defense, Immunity and Infection 6 (4-4-6) รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 156 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

        บูรณาการรวมหน่วยความรู้ทางระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน รูปร่าง โครงสร้าง การเจริญและการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสและปรสิต ตัวอย่างเชื้อก่อโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ การก่อโรคโดยเชื้อจุลินทรีย์และปรสิต การติดเชื้อจากสัตว์มาสู่คน การทำให้ปลอดเชื้อและการทำลายเชื้อ การนำความรู้มาใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ เภสัชวิทยาของยาต้านจุลชีพและปรสิต การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิต ระบบน้ำเหลือง ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย คุณสมบัติของแอนติเจน แอนติบอดี้ คอมพลีเมนต์ กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อโมเลกุลเซลล์แปลกปลอม จุลชีพและปรสิต กลไกการควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน หลักการตรวจและการแปลผลการทดสอบทางอิมมูโนวิทยา พยาธิกำเนิดและพยาธิสภาพของภาวะความผิดปกติทางภูมิคุ้มกัน ปัญหาและการป้องกันการติดเชื้อจากการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โดยทั่วไปและตามหลักสากล
        Integration of epidemiology, immunology, microbiology, etiology, pathophysiology, clinical pathology, pharmacology, family and community medicine, morphology, structure, growth and reproduction of bacteria, fungi, virus and parasites; pathogens causing public health problems in northeast of Thailand; microbial and parasite pathogenicity; infection transmitted from animal to human; disinfection and sterilization; application of knowledge to prevent and control infectious diseases; pharmacology of anti-microbial and parasitic drugs; microbiology and parasitology laboratory investigations; lymphatic systems, immune systems; characteristics of antigen antibody complement; immunological responses to foreign molecules and cells, microbes and parasites; mechanism of immune system; principles of diagnoses and interpretation of test immunology; pathogenesis and pathology of immune system disorder, problems and prevention of occupation-caused infection in health personnel in general and international precautions.