ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
(1901 304)

อาจารย์: อ.พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์
อาจารย์: ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี
อาจารย์: อ.รัตนา เล็กสมบูรณ์
อาจารย์: อ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
อาจารย์: อ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ
อาจารย์: อ.อรุณี ทองอ่อน
อาจารย์: อ.ดร.ธารินี ไชย์วงศ์
อาจารย์: อ.ภาวนา พนมเขต
อาจารย์: อ.นพ.สุพจน์ ฉัตรทินกร
อาจารย์: อ.ชาญวิทย์ มณีนิล
อาจารย์: อ.นพ.เอกพจน์ ทองมี
อาจารย์: อ.จารุวรรณ์ วงบุตดี
อาจารย์: อาจารย์นันทยา กระสวยทอง
อาจารย์: อาจารย์ปิยนันท์ มีเวที
อาจารย์: Surasak Wanram


1901 304 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน Skin and Connective Tissue 2 (1-2-3) รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

        บูรณาการรวมหน่วยความรู้ทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมีของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กลไกควบคุมการทำงานของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน บูรณาการรวมหน่วยความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา ภาวะผิดปกติของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
        Integration of macro-anatomy, micro-anatomy, histology, physiology, biochemistry of skin and connective tissue: controlling mechanism of skin and connective tissue; integration of knowledges in epidemiology, symptomatology, immunology, microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, clinical pathology and pharmacology, abnormalities of skin and connective tissue, holistic care, application of basic science knowledge to explain diseases of skin and connective tissue which is the public health problems of the country.