โภชนศาสตร์
(1902 404)

อาจารย์: อ.พัจนภา วงษาพรหม
อาจารย์: อ.มินตรา สาระรักษ์
อาจารย์: อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์1902 404 โภชนศาสตร์
Nutrition
2(2-0-2)
รายวิชาที่เรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

        ความหมายของ อาหาร สารอาหาร ความสำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ วัยกับโภชนาการ อาหารขยะ อาหารบำบัดและอาหารแลกเปลี่ยน นโยบายและแผนงานโภชนาการของประเทศไทย ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของปัญหาโภชนาการในปัจจุบัน แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโภชนาการ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโภชนาการในชีวิตประจำวัน การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ
        Definition of food, nutrients and the importance of nutrition on health, age and nutrition, junk food, food therapy and food exchange, policy and planning of nutrition in Thailand. Problem, cause and the effect of nutrition problems at present time and trend to solving of nutrition problem, apply of nutrition knowledge, study and research related to nutrition.