บริหารสาธารณสุข
(1902206)

อาจารย์: อ.จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
อาจารย์: อ.มินตรา สาระรักษ์


1902 206 บริหารสาธารณสุข
Public Health Administration
3(3-0-3)
รายวิชาที่เรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

        แนวคิด หลักการและระบบการบริหารงานสาธารณสุข การจัดการสุขภาพเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์นโยบายและแผนสาธารณสุข การจัดทำแผน / โครงการด้านสาธารณสุข การประเมินผลโครงการ การจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ทักษะการนิเทศงานสาธารณสุข
        Basic concepts, public health administration, strategies of health management, analysis of public health policy, public health project development, evaluation, organization, authority and responsibility, supervisor skill of public health.