ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1
(1901 205)

อาจารย์: อาจารย์นันทยา กระสวยทอง
อาจารย์: อ.รัตนา เล็กสมบูรณ์
อาจารย์: อ.อรุณี ทองอ่อน
อาจารย์: อ.จารุวรรณ์ วงบุตดี
อาจารย์: อ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
อาจารย์: อาจารย์ปิยนันท์ มีเวที
อาจารย์: อ.ชาญวิทย์ มณีนิล
อาจารย์: ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา
อาจารย์: อ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ
อาจารย์: ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี
อาจารย์: อ.นพ.สุพจน์ ฉัตรทินกร


1901 205 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1 Cardiovascular System 1 2 (1-2-3) รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1908 202

        บูรณาการรวมหน่วยวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาคของระบบหัวใจและหลอดเลือด และน้ำเหลือง สรีรวิทยาและชีวเคมีของระบบหัวใจและหลอดเลือด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ กลไกควบคุมการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความดันเลือด เงาภาพรังสีปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความสัมพันธ์ของการทำงานระหว่างระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ
        Integration of basic medical sciences: macro-anatomy and micro-anatomy of cardiovascular system and lymphatic, physiology and biochemistry of cardiovascular system, electrocardiogram, controlling mechanism of cardiovascular system, blood pressure, normal imaging films of cardiovascular system, relationship of cardiovascular and respiratory systems.