คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบครับ (เข้าสู่ระบบ)

ประเภทของรายวิชา:


พยาธิวิทยาของมนุษย์
1904 202 พยาธิวิทยาของมนุษย์
แนวคิด หลักการพื้นฐานการเกิดโรค พยาธิกำเนิด กระบวนการเกิดโรค อาการ อาการแสดงของโรค พยาธิวิทยาของระบบต่างๆ ในร่างกาย การนำความรู้พยาธิวิทยามาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
Basic concepts and principle of diseases, pathogenesis, disease process, signs and symptoms, pathology of the systems, utilization of pathology to nursing care
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล
1904 101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล
รูปร่าง โครงสร้าง วงจรชีวิต การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ เมแทบอลิสมวิทยาการระบาดของจุลินทรีย์ และปรสิตที่สำคัญทางการแพทย์การทำลายเชื้อ และทำให้ปลอดเชื้อ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาระบบภูมิคุ้มกันและกลไกการตอบสนองของร่างกาย
สรีรวิทยาของมนุษย์
1904 201 สรีรวิทยาของมนุษย์
หน้าที่การทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ การควบคุมการทำงานและการประสานหน้าที่การทำงานของระบบต่างๆ เพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ในภาวะธำรงดุลทั้งในภาวะปกติและพยาธิสภาพในบางสภาวะ
Functions of cells,tissues, organs and systems of the body the control and interrelationship ofthe functions in maintain homeostasis in normal and some pathologicalconditions
ชีวเคมีสำหรับพยาบาล
1904 103ชีวเคมีสำหรับพยาบาล
องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมพื้นฐานของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลิอิก วิตามิน ฮอร์โมน เอนไซม์และโคเอนไซม์ พลังงานของเซลล์ ปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานทางชีวเคมี
Basic chemical compositions of living cells, physical and biological properties of biomolecular, basic metabolism of carbohydrates, protein, fat, nucleic acid, vitamin, hormones, enzyme and co – enzyme cell energy and basic biochemistry laboratory.


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบครับ (เข้าสู่ระบบ)