โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อัตราการให้บริการห้องประชุม


วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทร.045-353900 โทรสาร.045-353901  อัตราค่าบริการจัดห้องประชุม รวมอุปกรณ์
   
  ห้องประชุม CMP101 (300 ที่นั่ง) ห้องบรรยาย CMP103 (150 ที่นั่ง / เก้าอี้แล๊คเชอร์)
  วันละ 5,000 บาท วันละ 2,500 บาท
  ช่วงเช้า (08.30 -12.00 น.) 2,500 บาท ช่วงเช้า (08.30 -12.00 น.) 1,250 บาท
  ช่วงบ่าย (13.00 -16.30 น.) 2,500 บาท ช่วงเช้า (13.00 -16.30 น.) 1,250 บาท
         
  ห้องประชุม CMP401 (50 ที่นั่ง) ห้องบรรยาย CMP122 (120 ที่นั่ง / เก้าอี้แล๊คเชอร์)
  วันละ 2,500 บาท วันละ 1,500 บาท
  ช่วงเช้า (08.30 -12.00 น.) 1,250 บาท ช่วงเช้า (08.30 -12.00 น.) 750 บาท
  ช่วงบ่าย (13.00 -16.30 น.) 1,250 บาท ช่วงเช้า (13.00 -16.30 น.) 750 บาท
         
  ห้องประชุม CMP412 (20 ที่นั่ง) ห้องบรรยาย CMP126 (50 ที่นั่ง / เก้าอี้แล๊คเชอร์)
  วันละ 1,500 บาท วันละ 1,000 บาท
  ช่วงเช้า (08.30 -12.00 น.) 750 บาท ช่วงเช้า (08.30 -12.00 น.) 500 บาท
  ช่วงบ่าย (13.00 -16.30 น.) 750 บาท ช่วงเช้า (13.00 -16.30 น.) 500 บาท
   
 
การยกเว้นหรือลดค่าให้บริการตามประกาศนี้ สามารถยกเว้นได้เฉพาะหน่วยงานราชการและองค์กรที่จดทะเบียนตามกฎหมาย โดยโครงการหรือกิจกรรมนั้นไม่มีงบประมาณค่าบริหารจัดการเพื่อการประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมเท่านั้น อนึ่ง ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของเจ้าหน้าที่ดูแลห้อง/เจ้าหน้าที่ดูแลโสตทัศนูปกรณ์ ให้คิดตามระเบียบราชการกำหนด
 
ติดต่อขอใช้บริการห้องประชุม หมายเลขโทรศัพท์ 045-353919