หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


| สายวิชาการ | สายสนับสนุนวิชาการ | กรรมการประจำวิทยาลัย | โครงสร้างการบังคับบัญชา | โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน |
สายวิชาการ : ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม