หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


| สายวิชาการ | สายสนับสนุนวิชาการ | กรรมการประจำวิทยาลัย | โครงสร้างการบังคับบัญชา | โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน |
สายสนับสนุนวิชาการ : สำนักงานคณบดี

นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ช่วยวิจัย
นักจิตวิทยา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา
พนักงานขับรถ
ช่างภาพทางการแพทย์
นายช่างเทคนิค
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานสถานที่
นักวิทยาศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พนักงานรักษาศพ
พนักงานขับรถ
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการพัสดุ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พนักงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
บุคลากร