หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


| สายวิชาการ | สายสนับสนุนวิชาการ | กรรมการประจำวิทยาลัย | โครงสร้างการบังคับบัญชา | โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน |
สายสนับสนุนวิชาการ : สำนักงานคณบดี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิจัยชำนาญการ
นักจิตวิทยาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
พนักงานขับรถ
ช่างภาพทางการแพทย์
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานสถานที่
นักวิทยาศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน
พนักงานขับรถ
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการพัสดุ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พนักงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
บุคลากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน