หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


| สายวิชาการ | สายสนับสนุนวิชาการ |
สายสนับสนุนวิชาการ : สำนักงานคณบดี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิจัยชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
บุคลากรปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พนักงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
พนักงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ