หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


| สายวิชาการ | สายสนับสนุนวิชาการ |
สายสนับสนุนวิชาการ : ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

พยาบาลปฏิบัติการ
พยาบาลปฏิบัติการ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นักจิตวิทยาชํานาญการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
พยาบาลปฏิบัติการ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
พยาบาลปฏิบัติการ
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
พยาบาลปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
พยาบาลปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
พยาบาลปฏิบัติการ
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
พยาบาลปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเหลือทันตกรรม
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
เภสัชกร
เภสัชกร
พยาบาลปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
พยาบาลปฏิบัติการ
พยาบาลปฏิบัติการ
พยาบาลปฏิบัติการ
นักวิชาการเวชสถิติ
พยาบาลปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ