หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


| สายวิชาการ | สายสนับสนุนวิชาการ | กรรมการประจำวิทยาลัย | โครงสร้างการบังคับบัญชา | โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน |
สายสนับสนุนวิชาการ : ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิชาการพัสดุ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พยาบาลวิชาชีพ
นักเทคนิคการแพทย์
พยาบาลวิชาชีพ
นักรังสีการแพทย์
นายช่างเทคนิค
นักเทคนิคการแพทย์
นักรังสีการแพทย์
พยาบาลวิชาชีพ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักเทคนิคการแพทย์
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการเงินและบัญชี
พยาบาลวิชาชีพ
นักกายภาพบำบัด
พยาบาลวิชาชีพ
ผู้ช่วยเหลือทันตกรรม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เภสัชกร
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
ผู้ช่วยเภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป