หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


| สายวิชาการ | สายสนับสนุนวิชาการ | กรรมการประจำวิทยาลัย | โครงสร้างการบังคับบัญชา | โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน |
สายสนับสนุนวิชาการ : ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิชาการพัสดุ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พยาบาลวิชาชีพ
นักเทคนิคการแพทย์
พยาบาลวิชาชีพ
นักรังสีการแพทย์
นายช่างเทคนิค
นักเทคนิคการแพทย์
นักรังสีการแพทย์
พยาบาลวิชาชีพ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักเทคนิคการแพทย์
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการเงินและบัญชี
พยาบาลวิชาชีพ
นักกายภาพบำบัด
พยาบาลวิชาชีพ
ผู้ช่วยเหลือทันตกรรม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เภสัชกร
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการพัสดุ
นักเทคนิคการแพทย์
ผู้ช่วยเภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป