หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: พญ. นันทิกานต์ ฤทธิ์เดช
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
ห้องพัก:: -
E-mail :: -