หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นาย เจริญชัย จันทรา
ตำแหน่ง :: พนักงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: -