หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว พรสุดา หางนาค
ตำแหน่ง :: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: -