หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ดร. ฐิติมา แสนเรือง
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 0 4535 3900 ต่อ 3925 มือถือ0868646629
โทรสาร :: -
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP318
E-mail :: thitima.s@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
-ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น -ปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น -ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน::
ทำงานที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ 27 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
1) Saiyachak K, Tongsotsang S, Saenrueang T, Moore MA, Promthet S. Prevalence and Factors Associated with Opisthorchis viverrini Infection in Khammouane Province, Lao PDR. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(3):1589-93. 2) Saiyachak K, Bradshaw P, Tongsotsang S, Saenrueang T, Promthet S. Associations between consumption of unsafe fish dishes and knowledge about opisthorchis viverrini infection in Southern Laos. Asia-Pacific Journal of Science and Technology. 2017; 22(4): 1-9. 3) Phimha S, Vatanasapt P, Suwanrungruang K, Bouphan P, Sarakarn P, Saenrueang T, Rittitit A. Colorectal Cancer Survival in Khon Kaen, Thailand: Proceedings of The 3rd National and International Conference on Health Challenges in Sustainable Development Goals (SDGs): “Health Screening and Surveillance: PM2.5, Cancer and Suicide”, Khon Kaen University; 22‐23 July 2019; Khon Kaen, Thailand.
ผลงานด้านอื่นๆ::