หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ดร. อรุณ บุญสร้าง
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 061-4531331
โทรสาร :: -
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP328
E-mail :: arun.b@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
ปี 2530 จบประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข(พนักงานอนามัย) วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (ปัจจุบันวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น) ปี 2534 จบ ป.ตรี สบ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2554 จบ ป.โท สม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2559 จบ ป.เอก สด. Dr.P.H. (Doctor of Public Health) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน::
ปี พ.ศ. ประวัติการทำงาน 2530 - 2536 สถานีอนามัยตำบลทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี 2537 - 2546 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 2547 - 2547 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 2548 – 2562 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 2563 - ปัจจุบัน วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
1. เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 2. เป็นอาจารย์ประจำชั้นปีที่2 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3. เป็นคณะทำงานหลักศสูตรสาธารณาสุขศาสตร์มหาบัณฑิต 4. เป็นคณะกรรมการศูนย์วิจัยทางคลีนิค(Clinical Research Center:CRC) ว.แพทย์และการสาธารณสุข ม.อุบล 5. เป็นคณะกรรมการควบคุมและป้เองกันโรคโรงพยาบาล ม.อุบลฯ 6. เป็นหัวหน้างานเวชกรรมสังคม รพ.ม.อุบลฯ 7. เป็นคณะทำงานและกองบรรณาธิการจัดประชุมวิชาการ ของ ว.แพทย์ฯ ปี 2563 8. เป็นคณะทำงาน ICT ของ ว.แพทย์ ม.อุบลฯ
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ประสบการณ์การฝึกอบรมและการเป็นวิทยากร - ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น(ผบต.)รุ่นที่ 17 ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข - วิทยากรอบรม 5 ส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี - วิทยากรครู ก อบรม อสม. จังหวัดอุบลราชธานี - วิทยากรครู ก อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่องวิถีชุมชนและการจัดทำเครื่องมือ 7 ชิ้น - วิทยากรครู ก ประชารัฐต้นแบบระดับจังหวัด - เป็นผู้นิเทศงานผสมผสานงานสาธารณสุข ของ สนง.สสจ.อุบลฯ - เป็นแกนนำพี่เลี้ยง (Coaching) ระดับเขต ของ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและพื้นที่
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงงานวิจัยตีพิมพ์ในวารวารวิชาการ 1. Arun Boonsang, Songkramchai Leethongdee and Reungsin Thuennadee; Development of the Indicators of administration potentiality for Local Health Security Funds in National Health Security office Region 10, Ubon Ratchathani, Thailand; Journal of Public Health and Development vol.14 no.1 , January – April 2016: p. 53 – 66 2.อรุณ บุญสร้าง,จีระศักดิ์ เจริญพันธุ์และดนัย ธีวันดา; รูปแบบการจัดการสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาโรคอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี, วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน 2554 ; หน้า 7 - 17 3. สวรส แก้วศรีทัศน์,นิรุวรรณ เทรินโบลล์และอรุณ บุญสร้าง; ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยในแบบ Smart Record System ของทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี,วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2562 ผลงานนำเสนอวิชาการ Poster presentation; 1. 21st World Conference on Health Promotion , Best investment for Health , 25 – 29 August 2013 Pattaya, Thailand (Title : Primary Health Care Development : Where is Thailand after 35 years Alma Ata declaration ) 2. Medicine 2.0 ,2013 Congress (London, UK) 23 – 24 September 2013, London, UK(Title : New Primary Health Care in Thailand : Collaboration Between Community Health Alliance and local Health Security Fund ) 3. GAPC 2013 Seoul Conference ,COEX Convention Center , October 7th -9th , 2013, Seoul, Korea (Title: Situation of Alcohol Consumption in Thailand : Past to Present and Future Trend) ผลงานการแต่งหนังสือและตำราวิชาการ ปี 2553 – คู่มือนิเทศงานศูนย์สุขภาพชุมชน ของ สสจ.อุบลราชธานี ปี 2554 – คู่มืออบรม อสม.ยุคใหม่ ของ สสจ.อุบลราชธานี ปี 2559 – คู่มือการอ่านพัฒนา IQ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (กองบรรณาธิการ)
ผลงานด้านอื่นๆ::
- เป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด 10 สมัย ปี 42 - 44, 53 - 54 , 56 – 57 และ 59 – 60, 62 -เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด ปี 2559 -60, 62 - 63