หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นาง อัจฉราพรรณ บุตรพรม
ตำแหน่ง :: นักวิชาการเวชสถิติ
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: -