หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ. สิทธิชัย ใจขาน
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353900 มือถือ0876449056
โทรสาร :: 045-353901
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP317
E-mail :: sitthichai.chaikhan@gmail.com
ประวัติการศึกษา::
ปริญญาโท: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2558) ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555)
ประวัติการทำงาน::
2558-ปัจจุบัน: อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2561) -อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2561-2563)
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 1.ด้านการเรียนการสอน -อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. ภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย -
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการคุณภาพน้ำ การวิเคราะห์คุณภาพร้ำ การสุขาภิบาลอาหาร เป็นต้น
ผลงานทางวิชาการ::
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 1)สิทธิชัย ใจขาน และ วราภรณ์ พันธ์ศิริ. พฤติกรรมและความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. มกราคม – เมษายน 2562; 21(1) : หน้า 46-55 2) สุถาณี จันทร์ศิริ, สิทธิชัย ใจขาน และธัญวรรณ คำใส. พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานและการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรณีศึกษาร้านรับซื้อของเก่าในตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. พฤษภาคม - สิงหาคม 2561; 20(2) : หน้า 116-126 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สิทธิชัย ใจขาน รัตนา เล็กสมบูรณ์ สง่าทับ ทิมหิน ฐิติรัช งานฉมัง และ นันทยา กระสวยทอง. การเตรียมความพร้อมของชุมชนกึ่งเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13; 11 - 12 กรกฎาคม 2562; หน้า 5 จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย. สุภาณี จันทร์ศิริ วีรยาภรณ์ เหม็นชา และ สิทธิชัย ใจขาน. การจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตรของเกษตรกรที่ปลูกผัก ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13; 11 - 12 กรกฎาคม 2562; หน้า 131 จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย. สิทธิชัย ใจขาน นันทิยา พานอ่อน และ สุภาณี จันทร์ศิริ คุณภาพน้ำบาดาลของครัวเรือนบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยเทศบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13; 11 - 12 กรกฎาคม 2562; หน้า 133 จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย. วิจิตรา อ่อนคำขันธ์ และ สิทธิชัย ใจขาน. คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านราษฎร์สำราญ ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12; 12 - 13 กรกฎาคม 2561; หน้า 269-580. จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย. สมเจตน์ ทองดำ, สิทธิชัย ใจขาน, จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา, นิตยา ชาคำรุณ, จีราพร ทิพย์พิลา, จิราภรณ์ หลาบคำ, สุภาณี จันทร์ศิริ และสุรลภย์ ภูภักดิ์. การจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12; 12 - 13 กรกฎาคม 2561; หน้า 24-25 . จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย. จีราพร ทิพย์พิลา, จิราภรณ์ หลาบคำ, สมเจตน์ ทองดำ, นิตยา ชาคำรุณ, จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา, มินตรา สาระรักษ์, ปวีณา ลิมปิทีปราการ, สุภาณี จันทร์ศิริ, สิทธิชัย ใจขาน และนิภาพร คำหลอม. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพสำหรับพนักงานผู้สัมผัสยาง ในพื้นที่สหกรณ์ภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12; 12 - 13 กรกฎาคม 2561; หน้า 50-51 . จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย. จิราภรณ์ หลาบคำ, สุภาณี จันทร์ศิริ, จีราพร ทิพย์พิลา และ สิทธิชัย ใจขาน. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุบ้านดอนกลางใต้ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีโดยการมีส่วนร่วม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12; 12 - 13 กรกฎาคม 2561; หน้า 100-101 . จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย. สิทธิชัย ใจขาน, สุภาณี จันทร์ศิริ และอังคณา ยาพยนต์. การสำรวจความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์ของน้ำแข็งบริโภคที่ผลิตและจำหน่ายในเขตตำบลในเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1; 7 - 8 ธันวาคม 2560; หน้า PH-9 (1-10) . จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย. สุภาณี จันทร์ศิริ และ สิทธิชัย ใจขาน. การประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1; 7 - 8 ธันวาคม 2560; หน้า PH-34 (1-10) . จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย. สิทธิชัย ใจขาน และสุภาวรรณ พันโกฏิ. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11; 13-14 กรกฎาคม 2560; จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย.
ผลงานด้านอื่นๆ::
หัวหน้าโครงการวิจัย 1) การเตรียมความพร้อมของชุมชนกึ่งเมืองเพื่อรองรับสังคมผู้วัย: กรณีศึกษาชุมชนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี; 2561. 2) ประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียของโรงล้างขยะถุงพลาสติกบริเวณรอบหลุมฝังกลบขยะ เทศบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี; 2561. ผู้ร่วมโครงการวิจัย 1) แนวทางการพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี; 2561. 2) การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี; 2561. 3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสิ่งแล้อมในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุบ้านดอนกลางใต้ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีโดยการมีส่วนร่วม; 2561. 4) แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง; 2561. 5) แนวทางการจัดการความปลอดภัยในการจราจรทางถนนโดยรอบและภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2561. 6) แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2560. 7) ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่แขวนลอยในอากาศและคุณภาพอากาศภายในห้องเรียนอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2560. 8) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพ สำหรับพนักงานผู้สัมผัสยาง ในพื้นที่สหกรณ์ภูจองนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี; 2560. 9) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการได้รับสัมผัสกลิ่นของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงงานผลิตยางแท่ง ในเขตเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี; 2560. 10) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุบ้านดอนกลางใต้ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการมีส่วนร่วม; 2560. 11) การประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2559. 12) การศึกษาผลกระทบจากระดับเสียงของเรือที่สัญจรในท่าน้ำจังหวัดอุบลราชธานี; 2559. 13) การจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี; 2558.