หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
ตำแหน่ง :: รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: -