หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นพ. ประวิ อ่ำพันธุ์
ตำแหน่ง :: คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
ห้องพัก:: -
E-mail :: -
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::