หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นพ. นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
ตำแหน่ง :: คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: -