หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. อารี บุตรสอน
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353900 มือถือ 08-7228-3918
โทรสาร :: 045-353901
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP328
E-mail :: butsorn.aa@gmail.com
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::