หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. อารี บุตรสอน
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353900
โทรสาร :: 045-353901
มือถือ :: 08-7228-3918
E-mail :: butsorn.aa@gmail.com