หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: อ. สุภาณี จันทร์ศิริ
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 0885842423
โทรสาร :: -
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP324
E-mail :: supanee_ys@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::
2554 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2557 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน::
2554 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะดี (จำกัด) เครือโตชิบา 2555 นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 2558 อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
1.ความเชี่ยวชฃาญงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น งานสุขาภิบาลอาหาร งานอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการคุณภาพอากาศ 2.งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ::
1.บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1)สุภาณี จันทร์ศิริ, วีรยาภรณ์ เหม็นชา, สิทธิชัย ใจขาน. การจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตร ของเกษตรกรที่ปลูกผัก ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี. ใน: ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่”; 11-12 กรกฎาคม 2562; อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2562. 178-191. 2) สิทธิชัย ใจขาน, นันทิยา พานอ่อน, สุภาณี จันทร์ศิริ. คุณภาพน้ำบาดาลของครัวเรือนบริเวณสถานที่ กำจัดมูลฝอยเทศบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี. ใน: ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่”; 11-12 กรกฎาคม 2562; อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2562. 192-199. 3)สุภาณี จันทร์ศิริ, สิทธิชัย ใจขาน, ลักษณีย์ บุญขาว. คุณภาพน้ำดื่มโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี. ใน: ชลาลัย หาญเจนลักษณ์และคณะ, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1; 13 – 14 กันยายน 2562; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. จังหวัดนครราชสีมา; 2562. 25. 4)สิทธิชัย ใจขาน, ทิพยรัตน์ ส่งสุข, สุภาณี จันทร์ศิริ. พฤติกรรมและเจตคติด้านความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานของผู้ประกอบอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา: บ้านนาแก้ว ตำบล บ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. ใน: ชลาลัย หาญเจนลักษณ์และคณะ, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1; 13 – 14 กันยายน 2562; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. จังหวัดนครราชสีมา; 2562. 43. 5)จีราพร ทิพย์พิลา, จิราภรณ์ หลาบคำ, สมเจตน์ ทองดำ, นิตยา ชาคำรุณ, จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา, มินตรา สาระรักษ์, ปวีณา ลิมปิทีปราการ, สุภาณี จันทร์ศิริ, สิทธิชัย ใจขาน, นิภาพร คำหลอม. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพสำหรับพนักงาน ผู้สัมผัสยาง ในพื้นที่สหกรณ์ภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี. ใน: ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต”;12-13 กรกฎาคม 2561; อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2561. 50-51. 6)ธารารัตน์ จุปะมะตัง, สุภาณี จันทร์ศิริ, มินตรา สาระรักษ์. การจัดการทางอารมณ์ของสตรีวัยทอง ในตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ใน: ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต”;12-13 กรกฎาคม 2561; อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2561. 405-12. สุภาณี จันทร์ศิริ, ธัญวรัตน์ กอมณี. คุณภาพน้ำดื่มโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ใน: อินทิรา ซาฮีร์, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 “ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์”; 13-14 กรกฎาคม 2560; อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2560. 323-30. 7)สิทธิชัย ใจขาน, สุภาณี จันทร์ศิริ, อังคณา ยาพยนต์. การสำรวจความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์ของ น้ำแข็งบริโภคที่ผลิตและจำหน่ายในเขตตำบลในเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. ใน: พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ และคณะ, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1; 7 - 8 ธันวาคม 2560; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. เชียงราย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; 2560. PH-9 1-10. สุภาณี จันทร์ศิริ, สิทธิชัย ใจขาน. การประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ใน: อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1; 7 - 8 ธันวาคม 2560; มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง. เชียงราย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; 2560. PH-34 1-10. 8)สิทธิชัย ใจขาน, ทิพยรัตน์ ส่งสุข และ สุภาณี จันทร์ศิริ. พฤติกรรมและเจตคติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา: บ้านนาแก้ว ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 13-14 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 9)สุภาณี จันทร์ศิริ, สิทธิชัย ใจขาน และ ลักษณีย์ บุญขาว. คุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. จังหวัดอุบลราชธานีการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 13-14 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2.บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s List) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 1)สุภาณี จันทร์ศิริ, สิทธิชัย ใจขาน, ธัญวรรณ คำใส. พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานและการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรณีศึกษาร้านรับซื้อของเก่าในตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. พฤษภาคม-สิงหาคม 2561;20(2):116-26. 2)สุภาณี จันทร์ศิริ, สมเจตน์ ทองดำ, พรไพลิน บุณณะ, วิศวะ มาลากรรณ. ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบริเวณทำงานและสภาวะสุขภาพของพนักงานในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2560; 36(2):509-16. 3)สิทธิชัย ใจขาน, สุภาณี จันทร์ศิริ, อดิเทพ บาตรสุวรรณ. ผลกระทบสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชาวนา บ้านเตย ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กันยายน – ธันวาคม 2562 ;21(3):181-93.
ผลงานด้านอื่นๆ::
หัวหน้าโครงการวิจัย 1) แนวทางการพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี; 2561. 2) การประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2559. 3) ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่แขวนลอยในอากาศและคุณภาพอากาศภายในห้องเรียนอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2560. 4) ปริมาณฝุ่นละอองจากการทำงาน ในกลุ่มอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี; 2562 ผู้ร่วมโครงการวิจัย 1) การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี; 2561. 2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสิ่งแล้อมในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุบ้านดอนกลางใต้ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีโดยการมีส่วนร่วม; 2561. 3) แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง; 2561. 4) แนวทางการจัดการความปลอดภัยในการจราจรทางถนนโดยรอบและภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2561. 5) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพ สำหรับพนักงานผู้สัมผัสยาง ในพื้นที่สหกรณ์ภูจองนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี; 2560. 6) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการได้รับสัมผัสกลิ่นของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงงานผลิตยางแท่ง ในเขตเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี; 2560. 7) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุบ้านดอนกลางใต้ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการมีส่วนร่วม; 2560. 8) การศึกษาผลกระทบจากระดับเสียงของเรือที่สัญจรในท่าน้ำจังหวัดอุบลราชธานี; 2559. 9) การจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี; 2558. 2) ประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียของโรงล้างขยะถุงพลาสติกบริเวณรอบหลุมฝังกลบขยะ เทศบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี; 2561 10) แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2560. 11) การรองรับสังคมสูงวัย ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี