หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. กิตติ เหลาสุภาพ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045353900 ต่อ 5879 มือถือ 0817681502
โทรสาร :: 045353900
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP328
E-mail :: kitlaosupap@gmail.com
kitti.l@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
2551 ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2543 ปริญญาโทสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2537 ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2537 ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(การสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2535 ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2532 ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
2558 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ด้านการฝึกอบรม
2537 วุฒิบัตรวิทยาการระบาดชุมชน ศูนย์ระบาดวิทยาภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2540 ประกาศนียบัตร Mini MBA สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2547 ประกาศนียบัตร Mini MPM สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2548 วุฒิบัตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง(Mini M.M. in Health) สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
2557 นักบริหารการสาธารณสุขระดับต้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์

ประวัติการทำงาน::
2532 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
2538 นักวิชาการสุขาภิบาล โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
2542 นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว. โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
2550 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
2557-ปัจจุบัน อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ด้านการสอน
1. ประชากรศาสตร์ 2. การสร้างพลังชุมชน 3. ระเบียบวิธีวิจัย 4. อนามัยครอบครัว 5. การพัฒนาสุขภาพแบบยั่งยืน 6. หลักการสร้างเสริมสุขภาพ 7. ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล 8. สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 9. สถิติสำหรับชีวเวชศาสตร์ 10. การปฐมพยาบาล 11. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 12. ระบบสารสนเทศสาธารณสุข 13. การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
1. บริหารสาธารณสุข 2. พฤติกรรมศาสตร์ 3. วิทยาการระบาด 4. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 5. ติดตั้งระบบเครือข่ายในองค์กร (LAN)
ผลงานทางวิชาการ::

1. วิทยาการระบาดของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอำเภอหนองกุงศรี
2. ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนในเขตอำเภอ หนองกุงศรี
3. พฤติกรรมและรูปแบบการดื่มสุราของคนงานในโรงสีข้าว จังหวัดขอนแก่น(ทุน สวรส.)
4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในจังหวัดกาฬสินธุ์
5. การสังเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการประเภททั่วไปของ สสส.
6. การพัฒนาและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
7. ประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
8. บทเรียนการบริหารงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
1. Laosupap Kitti, Chulaporn Sota, and Malinee Laopaiboon. Factors affecting physical activity in rural midlife Thai women. volume 91 No.8 2008
2. ถนอมนวย สายเชื้อ กิตติ เหลาสุภาพ. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดกาฬสินธุ์. วารสาร ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย. เดือน กันยายน-ตุลาคม 2551
3. สมยศ ศรีจารนัย กิตติ เหลาสุภาพ ถนอมนวล สายเชื้อ. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2553 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเวียน มหาวิทยาลัยมหิดล
4. บุญเฉลิม ศรีขาว กิตติ เหลาสุภาพ การจัดการอาการปวดตามการรายงานของผู้ป่วยและพยาบาลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลหนองกุงศรี พ.ศ.2553 วารสารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น ปีที่ ๓ เล่มที่ ๓ มิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๕ Vol.3 No.3 June - September 2012
5. สุภาดา คำสุชาติ อินทรา ศรีละวัลย์ กิตติ เหลาสุภาพ ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกรำผีหมอของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง วารสารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น ปีที่ ๓ เล่มที่ ๓ มิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๕ Vol.3 No.3 June - September 2012
6. กิ่งเพชร ศรีเทียน กิตติ เหลาสุภาพ และ สุภาดา คำสุชาติ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุจังหวัดสกลนคร วารสารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น ปีที่ ๓ เล่มที่ ๓ มิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๕ Vol.3 No.3 June - September 2012
7. ศุภลักษณ์ อันไชยศรี กิตติ เหลาสุภาพ ธงชัย อามาตยบัณฑิต.การพัฒนาหมู่บ้านจัดการต้นแบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบบูรณาการ บ้านคำ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี . วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี = Udonthani hospital medical journal [(SERIALS ปีที่ 21 ฉบับที่ มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2556)]
8. สวาท ชารีผาย กิตติ เหลาสุภาพ  ธงชัย อามาตยบัณฑิต.แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดอุดรธานี.วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี = Udonthani hospital medical journal [(SERIALS ปีที่ 21 ฉบับที่ มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2556)]
9. เจนวิทย์ เขตเจริญ  กิตติ เหลาสุภาพ  ธงชัย อามาตยบัณฑิต.ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดอุดรธานี.วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี = Udonthani hospital medical journal [(SERIALS ปีที่ 21 ฉบับที่ มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2556)]
10. กิตติ เหลาสุภาพ  มินตรา สาระรักษ์. ความรู้ ทัศนคติ การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558-กุมภาพันธ์ 2559)
11. กิตติ เหลาสุภาพ ปวีณา ลิมปิทีปราการ อารี บุตรสอน. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (ประจำเดือนกันยายน -ธันวาคม 2559)
12. Mintra Sararak, Kitti Laosupap. Factors affecting health- promoting behavior of undergraduate students, Ubonratchathani University. J Med Assoc Thai Vol. 99 Suppl. 2016
13. รัตนา เล็กสมบูรณ์ นงนุช กัญหารัตน์ สุริยง แผลงงาม กิตติ เหลาสุภาพ กิ่งกาญจน์ ชูเมือง. สถานการณ์ภาวะกระดูกพรุนในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการ ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12; 12 - 13 ก.ค. 2561; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. จังหวัด อุบลราชธานี: 2561. 94-5.
14. กิตติ เหลาสุภาพ ปวีณาลิมปิทีปราการ.การพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน.อุบลเวชสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1(ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561)
15. กิตติ เหลาสุภาพ วัชรา สุดตา.แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี.อุบลเวชสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2(ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561)
16.กิตติ เหลาสุภาพ ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ ปวีณา ลิมปิทีปราการ. ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมของผู้นำชุมชนในเขตอีสานใต้.วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562.
17.กิตติ เหลาสุภาพ ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ ถนอมศักดิ์ บุญสู่ วิโรจน์ เซมรัมย์ อารี บุตรสอน และ วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ.ระบบและกลไกรองรับสังคมสูงวัย จังหวัดอุบลราชธานี.การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13; 11 - 12 ก.ค. 2562; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. จังหวัด อุบลราชธานี: 2562.
18. ศริยา ศิริปรุ กิตติ เหลาสุภาพ ลักษณีย์ บุญขาว.ความตั้งใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
19. สง่า ทับทิมหิน ปวีณา ลิมปิทีปราการ ฐิติรัช งานฉมัง ลักษณีย์ บุญขาว กิตติ เหลาสุภาพ. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น| KKU Journal for Public Health Research. 2564;14(1).
20. กิตติ เหลาสุภาพ ปวีณา ลิมปิทีปราการ สง่า ทับทิมหิน. การพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2564; 4(1): 57-66.
21.ลักษณีย์ บุญขาว กิตติ เหลาสุภาพ อรุณ บุญสร้าง จีราพร ทิพย์พิลา นิตยา ชาคำรุณ สุภาณี จันทร์ศิริ และ สิทธิชัย ใจขาน. การให้บริการสุขภาพข้ามแดนของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ.การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15; 22 - 23 ก.ค. 2564; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. จังหวัด อุบลราชธานี: 2564..
22.อมรฤทธิ์ ชอุ่มพันธ์ วิภารัตน์ คงแสนคำ และ กิตติ เหลาสุภาพ. ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี.การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15; 22 - 23 ก.ค. 2564; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. จังหวัด อุบลราชธานี: 2564.
23.สง่า ทับทิมหิน ปวีณา ลิมปิทีปราการ สิทธิชัย ใจขาน และ กิตติ เหลาสุภาพ. ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาต่อแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ในอาคารสำนักงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15; 22 - 23 ก.ค. 2564; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. จังหวัด อุบลราชธานี: 2564.
24.Laksanee Boonkhao, Kitti Laosupap, Arun Boonsang, Jeeraporn Tippila, Nittaya Chakhamrun, Supanee Junsiri, Sittichai Chaikhan, Chanapa Pondee, Thanicha Wandeerum, Sirima Nutro1, and Sommai Chinnak.Challenges In Cross-Border Health Services In Thailand’s Government Hospitals.International Journal of Arts Humanities and Social Sciences Studies.Volume 7 Issue 2, February 2022
25.อรุณ บุญสร้าง อารี บุตรสอนและ กิตติ เหลาสุภาพ.ผลของการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี.วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): (มกราคม - เมษายน 2565) 313-324
26.กิตติ เหลาสุภาพ, ลักษณีย์ บุญขาว, อรุณ บุญสร้าง, จีราพร ทิพย์พิลา, นิตยา ชาคำรุณ, สุภาณี จันทร์ศิริ, สิทธิชัย ใจขาน.นโยบายและความพร้อมของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษและสุรินทร์.วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-เมษายน 2565. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-เมษายน 2565.
27.กิตติ เหลาสุภาพ, ธานินทร์ ไชยานุกูล.ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี.วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2022): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2022): เมษายน-มิถุนายน 2565.
28. สง่า ทับทิมหิน ปวีณา ลิมปิทีปราการ สิทธิชัย ใจขาน และ กิตติ เหลาสุภาพ.รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์อย่างยั่งยืนในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน.การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16. 64-72: 21 ก.ค. 2565.
29. ขวัญเนตร สุขประดิษฐ์ กิตติ เหลาสุภาพ. บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2022;15(3):155–68.
30. อรรถวิทย์ วงศ์มณี กิตติ เหลาสุภาพ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามบทบาทของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 10. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2022;15(3):169–83.
31. ทวีศักดิ์ สมควร กิตติ เหลาสุภาพ. ต้นทุนอรรถประโยชน์การตรวจคัดกรองวัณโรคปอดด้วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่. Health Sci J Thail. 2023 Feb 2;5(2):1–6.
32. สุจิตรา คําเงา กิตติ เหลาสุภาพ.ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทํางานของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดศรีสะเกษ.วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์. 2023; 7(3): 62-74.
33. สุภาภรณ์ สุภาวงค์ กิตติ เหลาสุภาพ.การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND COMMUNITY HEALTH. 2023 JUL 8(2):109-118.
34. อรุณ บุญสร้าง อารี บุตรสอน กิตติ เหลาสุภาพ.การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี.พยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่50ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2566. :130-148.
การร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

1. SEAGA 7, 2004 International Conference Southeast Asia Development and Change in an era of globalization Khonkaen University, Thailand, Oral Presentation “Health-related behavior and opportunities for participatory health promotion interventions among Mitrapap Slum-Dwellers in Khon Kaen, Thailand”.)]
2. The IDR_KKU International Conference” Natural Resources Related Conflict Management in Southeast Asia 6-8 September, 2005)]
3. ATRANS Granted Project Final Report Presentation on 13th December 2013)]
ผลงานด้านอื่นๆ::
โครงการบริการวิชาการ
1. โครงการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ พื้นที่ ปี 2559-2560 (หัวหน้าโครงการ)
2. โครงการอบรมเทคนิคการให้สุขศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ผู้ร่วมโครงการ:วิทยากร)
3. โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R คปสอ.ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (วิทยากร)
3. โครงการพัฒนาสุขภาพนักเรียนตำรวจตระเวณชายแดน (ผู้ร่วมโครงการ:วิทยากร)
4. โครงการวิจัยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด (วิทยากร)
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเขียนผลงานวิชาการแบบ มืออาชีพผ่านกระบวนการสร้างงานประจำสู่งานวิจัยอำเภอกันทรลักษ์(วิทยากร)
6. วิทยากรวิพากษ์ผลงานและตัดสินการประกวดผลงานวิชาการ สสจ.อำนาจเจริญ
7. วิทยากรวิพากษ์ผลงานและตัดสินการประกวดผลงานวิชาการสาธารรสุขเขต 10.
8. วิทยากรวิพากษ์ผลงานและตัดสินการประกวดผลงานวิชาการระดับนานาชาติ สาธารณสุขเขต 7.
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1.โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ บุญข้าวประดับดินประจำปี2558-2561(หัวหน้าโครงการ)
2. โครงการจัดทำสื่อสุขศึกษาโดยใช้ศิลปพื้นบ้าน2561-2562(หัวหน้าโครงการ)
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมความสุข 5 มิติ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี