หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว กนกอร กรินรักษ์
ตำแหน่ง :: บุคลากรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353921
โทรสาร :: 045-353900
มือถือ :: 095-6034296
E-mail :: kanokon.k@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::