หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ. จีราพร ทิพย์พิลา
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 5846
โทรสาร :: -
ห้องพัก:: 0819264457
E-mail :: jeeraporn.t@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน::
อาจารย์ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข : 1 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน วิศวกรความปลอดภัยอาวุโส : บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี : กรกฎาคม 2551- 30 เมษายน 2557 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน : บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ : สิงหาคม 2550 – กรกฎาคม 2551 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน : บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม : มกราคม 2547 – สิงหาคม 2550
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม การยศาสตร์ อาชีวอนามัย การประเมินความเสี่ยง สังคมสูงวัย
ผลงานทางวิชาการ::
ปวีณา ลิมปิทีปราการ, จีราพร ทิพย์พิลา, พัจนภา ธานี, ปัณฑิตา สุขุมาลย์. การประเมินความพร้อมของชุมชนเพื่อเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย: กรณีศึกษาในเขตเมือง. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2562;7(4): 579-589. Tippila J, Tothong T. and Nganchamung T. Management of pesticides of farmers at a village in Nong Kung Sub -district, Nonkhun District, Sisaket Province. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 2562; 8(1): 1-7. จีราพร ทิพย์พิลา, ปวีณา ลิมปิทีปราการ, พัจนภา ธานี, มินตรา สาระรักษ์, จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา. ระบบและข้อเสนอแนวทางดำเนินงานด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย กรณีศึกษาตำบล แสนสุข. ใน: ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่”; 11-12 กรกฎาคม 2562; อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2562. 1-10. กฤษฎา โพธิ์ไทร, จีราพร ทิพย์พิลา. การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะมูล ฝอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี. ใน: ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่”; 11-12 กรกฎาคม 2562; อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2562. 139-150. จีราพร ทิพย์พิลา, จิราภรณ์ หลาบคำ, สมเจตน์ ทองดำ, นิตยา ชาคำรุณ, จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา, มินตรา สาระรักษ์, ปวีณา ลิมปิทีปราการ, สุภาณี จันทร์ศิริ, สิทธิชัย ใจขาน, นิภาพร คำหลอม. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพสำหรับพนักงานผู้สัมผัสยาง ในพื้นที่สหกรณ์ภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี. ใน: ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต”;12-13 กรกฎาคม 2561; อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2561. 50-51. จีราพร ทิพย์พิลา, ปิยวรรณ บางแสง, รมย์ธีรา พรมมาลา. การประเมินการจัดการของเสียอันตราย ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ใน: อินทิรา ซาฮีร์, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 “ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์”; 13-14 กรกฎาคม 2560; อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2560. 242-251. จีราพร ทิพย์พิลา, ชนาภัทร สุมา. สิ่งคุกคามสุขภาพจากการทำงานของพนักงานเก็บขนขยะสังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี. ใน: ธนพร พันธ์โพธิ์, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1; 7-8 ธันวาคม 2560; จังหวัดนนทบุรี: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีเอ็นพี มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ่ง; 2560. 1-8. จีราพร ทิพย์พิลา, สุกัญญา เจริญเชาว์. ธัญสินี ชื่นชม. การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในการทำงานของช่างเสริมสวยในตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ใน: เมธาวี ตันวัฒนะพงษ์, บรรณาธิการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1; 29 กรกฎาคม 2559; มหาวิทยาลัยราชธานี. จังหวัดอุบลราชธานี; 2559. 1629-1640. จีราพร ทิพย์พิลา, ณัฐชากานต์ จิตต์ระเบียบ, เอมิกา ศรีกฤษณรัตน์. สภาพแวดล้อมและกระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของร้านรับซื้อของเก่า ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ใน: ภาวนา พนมเขต , บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5 “ศตวรรษที่ 21ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ”; 30 มีนาคม 2559; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. จังหวัดอุบลราชธานี; 2559. 58-65. Tippila J, Srichan T. Solid Waste Management in a Secondary School in Ubon Ratchathani Province. Proceeding of The 3rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC2018) : 2018 Nov 22-23; Chonburi; 2018; 207-211. Tippila J, Janthamongkhun N, Sabaijai J. Health risk assessment in waste pickers at landfill site of Warinchumrab municipal Ubonratchathani province. The 2nd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2016); 2016 Nov 16-17; Ayutthaya; 2016; 39-43.
ผลงานด้านอื่นๆ::
หัวหน้าโครงการวิจัย : 1.โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2.โครงการการพัฒนาชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3.โครงการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพ สำหรับพนักงานผู้สัมผัสยาง ในพื้นที่สหกรณ์ภูจองนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 4.โครงการ การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5.โครงการ แนวทางการจัดทำระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แหล่งทุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ : 1.การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัย ปีงบประมาณ 2563 2.การเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสู่การเป็นสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปีงบประมาณ 2562 3.การพัฒนาแนวทางการจัดทำแผนเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561 4.การพัฒนาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560 5. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559