หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.นพ. ศิริพงษ์ สิระมนต์
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: -
ประวัติการศึกษา::
1. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา แพทยสภา

2. ประกาศนียบัตรชั้นสูง(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) วิชาเอกจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3. แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ประวัติการทำงาน::
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงแพชร

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
อาจารย์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์

จักษุแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-พ.ศ. 2557-2558 : ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-พ.ศ. 2557 : วิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมแกนนำต้อนรับกันเกราช่อใหม่ หัวข้อ“ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยจากการรับน้อง” ณ สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี และ วิทยากรอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ (Adult basic life support) แก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
Siramon S, Udomsuk L, Wongwibulsin T. Update in demodex blepharitis. Srinagarind Med J. 2020;35(2):224-31.

ผลงานด้านอื่นๆ::
รางวัลที่ได้รับ

1.รางวัล resident of the month ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 หน่วยตรวจโรคแพทย์เวร-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิริราช

2.โล่เกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 จากแพทยสภา

3.ประกาศนียบัตรบัณฑิตแพทย์ผู้มีผลการเรียนดีเด่น มูลนิธิมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

4.ประกาศนียบัตรนักศึกษาแพทย์ดีเด่นในการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

5.ประกาศนียบัตรรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วชิรพยาบาล) มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ