หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ว่าที่ร้อยตรี ภานุวัฒน์ แหวนวงษ์
ตำแหน่ง :: นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353900 ต่อ 5814
โทรสาร :: -
มือถือ :: 082-1510417
E-mail :: -
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::