หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ว่าที่ร้อยตรี ภานุวัฒน์ แหวนวงษ์
ตำแหน่ง :: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353900 ต่อ 5814
โทรสาร :: 045-353901
มือถือ :: -
E-mail :: -
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานพัสดุ
โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการพัสดุ กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญด้านพัสดุ การตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย และปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ระเบียบ กฏกระทรวง กฏหมายที่เกี่ยวข้อง หรือแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน วิธีการที่ชัดเจนและรัดกุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล คุ้มค่า โปร่งโส และตรวจสอบได้

1. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1.1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 ร่าง/จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปี
1.3 จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การเรียนการสอน ICT และโรงพยาบาล
1.4 จัดซื้อวัสดุด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตำราห้องสมุด งานยานพาหนะ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5 งานจ้างเหมาบริการ จ้างซ่อมแซม และการบำรุงรักษาครุภัณฑ์
1.6 ควบคุมบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ครุภัณฑ์
1.7 ประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
1.8 จัดทำยืม-คืนครุภัณฑ์
1.9 บริหารสัญญา วินิจฉัยแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา งด-ลดค่าปรับ และสงวนสิทธิ์
1.10 บริหารพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจำปี
1.11 ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ประจำปี
1.12 จำหน่ายพัสดุ หรือโอน-ย้ายครุภัณฑ์ภายในนิติบุคคลเดียวกัน
1.13 เลขานุการ ในงานจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปี
1.14 จัดประชุมเวทีซักซ้อมความเข้าใจด้านการพัสดุ ก่อนปฎิบัติงานจริง
1.15 และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. วางแผน กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านพัสดุให้บรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัด
3. ประสานงานทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
4. ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านงานพัสดุ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
5. บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อให้บุคลากรทั้ง ภายใน และภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการ ต่างๆ

6. คณะกรรมการดำเนินงานประจำวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย
6.1 คณะกรรมการงานอาคารสถานที่
6.2 คณะกรรมการรณรงค์การประหยัดพลังงาน
6.3 คณะกรรมการการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
6.4 คณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา
6.5 คณะกรรมการโครงการทำบุญอุศลกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
6.6 คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อประกอบกิจการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6.7 คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6.8 และคณะกรรมการตามโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามมอบหมาย


ความรู้ความสามารถพิเศษ::
Fitness Trainer.
The Army Instructor.
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::