หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ดร. วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 0816016109
โทรสาร :: -
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP320
E-mail :: wanwisa.su@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
1. WANWISA SUWANNALOET, KANJANA PANGJIT, SUWAPORN DAENDEE, BENJAPORN BURANRAT. Antioxidant Activity from Leaves Extract of Oroxylum Indicum and Its Effect on IL-1β Inhibits Chondrocyte Proliferation. FAOBMD. 2019. 2. Pispong C, Klamchuen S, Sawatnatee S, Pangjit K, Suwannalert W, Saenwang P, Karnpean R. Complement C3 level and expression of CD55 and CD59 on red blood cells of variable clinical severity Hb H disease. J Med Tech Phy Ther 2019 Aug; 31 (2): 93-104.
ผลงานด้านอื่นๆ::